WorldMedic Customer Relationship Management

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  Monday - Friday 08:30 - 17:30
  Saturday and Sunday - CLOSED

 Phone: (66) 02-949-7816-20
 [email protected]

  WorldMedic Information & Technology 
  42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

 

 

วัตถุประสงค์

 

 

  1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขให้กับสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์
  2. เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือองค์กรหรือสถาบันที่ยังขาดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการแพทย์ ให้มีระบบบริหารงานที่ทันสมัยและตอบสนองตรงความต้องการ
  3. เพื่อช่วยส่งเสริมให้บุคลากรที่ให้บริการทางการแพทย์ ได้รู้ เข้าใจ และสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางแพทย์อย่างเข้าใจ เมื่อต้องใช้งานจริง
  4. เพื่อช่วยสนับสนุนให้องค์กรที่มีวัตถุประสงค์ให้การช่วยเหลือสังคม สามารถดำเนินงานและบริหารงานต่อได้อย่างมีระบบ
  5. เพื่อช่วยส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลด้านการแพทย์ให้เป็นระบบ การบริหารจัดการการให้บริการคนไข้อย่างมีระบบ สามารถเชื่อมต่อกันได้ทุกส่วนทั่วประเทศ
  6. เพื่อช่วยส่งเสริมให้สถาบัน องค์กร มูลนิธิ ทางการแพทย์และสาธารณสุข มีการเชื่อมต่อ แลกเปลี่ยน ข้อมูล ด้านสุขภาพและการแพทย์ ระหว่างกัน และระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ