::::: วัตถุประสงค์ CRM :::::
     
 
  1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขให้กับสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์
  2. เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือองค์กรหรือสถาบันที่ยังขาดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการแพทย์ ให้มีระบบบริหารงานที่ทันสมัยและตอบสนองตรงความต้องการ
  3. เพื่อช่วยส่งเสริมให้บุคลากรที่ให้บริการทางการแพทย์ ได้รู้ เข้าใจ และสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางแพทย์อย่างเข้าใจ เมื่อต้องใช้งานจริง
  4. เพื่อช่วยสนับสนุนให้องค์กรที่มีวัตถุประสงค์ให้การช่วยเหลือสังคม สามารถดำเนินงานและบริหารงานต่อได้อย่างมีระบบ
  5. เพือช่วยส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลด้านการแพทย์ให้เป็นระบบ การบริหารจัดการการให้บริการคนไข้อย่างมีระบบ สามารถเชื่อมต่อกันได้ทุกส่วนทั่วประเทศ
  6. เพื่อช่วยส่งเสริมให้สถาบัน องค์กร มูลนิธิ ทางการแพทย์และสาธารณสุข มีการเชื่อมต่อ แลกเปลี่ยน ข้อมูล ด้านสุขภาพและการแพทย์ ระหว่างกัน และระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
 
   
 
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 

 

หน้าหลัก | วัตถุประสงค์ | กิจกรรม | ติดต่อสอบถาม

© Copyrights WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998 - 2020