::::: ความเป็นมาของโครงการ :::::  
     
   
     
 
บริษัทเวิลด์เมดิกคอร์ปอเรชั่นอิงค์จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ แพทย์ให้กับวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข,ระบบการศึกษาต่อเนื่องของเภสัชศาสตร์,เว็บไซต์ ขององค์กรด้านการแพทย์,ซอฟต์แวร์บริหารงานด้านการแพทย์และอื่นๆ ตลอดจนการฝึกอบรมด้านต่างๆบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการนำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยบริหารข้อมูลข่าวสารและช่วยการ ดำเนินงานขององค์กรในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยได้วางแนวทางการพัฒนาประเทศ ให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์แห่งภูมิภาค(MedicalHub)ในปี พ.ศ.2553 ในการความรู้เรื่องยารักษาโรค เภสัชกรถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่จะต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้านนี้คือสามารถใช้งานได้เพราะการให้การทำร้านยาในปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคติจิตอล(Electronic MedicalRecord:EMR)เกือบทั้งหมดทั้งนี้เพราะข้อมูลดิจิตอลสามารถนำมาประมวลผลสรุปด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วเช่นจำนวนลูกค้าต่อปียอดขายกำไรคลังยาการสั่งซื้อยาฯลฯระบบข้อมูลต่างๆ สามารถ เชื่อมต่อเป็นระบบเน็ตเวริค์สะดวกในการรับส่งและเคลื่อนย้ายข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆ ได้นอกจาก นี้ระบบการเก็บข้อมูลแบบดิจิตอลยังสะดวกและค้นหาได้อย่างรวดเร็วสามารถนำขึ้นเก็บไว้แบบ ออนไลน์บนเครือข่าย อินเตอร์เน็ตได้ด้วย
 
     
 
ซอฟต์แวร์บริหารงานร้านยา (SmartDrugstore) เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาสำหรับเภสัชกรเพื่อช่วยบริหารงานในร้านยาระบบการขายหน้าร้านระบบการเก็บประวัติลูกค้า ระบบสมาชิก การบริหาร คลังยา Pharmacy Guide ระบบการบริหาร ระบบรายงานต่างๆ ซึ่งข้อมูลที่สำคัญเหล่านี้ นิสิตเภสัชกร จะได้ศึกษาและเรียนรู้ภายในซอฟต์แวร์นี้ทั้งหมด อันจะทำให้นิสิตเภสัชกรได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จบการศึกษาออกไปดำเนินกิจการด้านยาส่วนตัวนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาร้านยาให้มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน และพัฒนาเพื่อเป็นร้านยาคุณภาพ ต่อไป
 
     
 
บริษัทฯจึงได้พิจารณาที่จะให้การสนับสนุนระบบซอฟต์แวร์บริหารงานร้านยาเพื่อให้นิสิตเภสัชกร ได้เรียนรู้ถึงระบบบริหารงานเกี่ยวกับระบบการขายหน้าร้านการบริหารคลังยา Pharmacy Guide ระบบการบริหารสต๊อกระบบรายงานต่างๆ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้ การบริหารงานภายในร้านยามีความสะดวกรวดเร็วเป็นระบบและมีประสิทธิภาพซึ่งนิสิตเภสัชกร ทั้งหมดสามารถนำเอาแนวความคิดการบริหารนี้ไปใช้ได้อันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อน จบออกไปประกอบวิชาชีพโดยการสนับสนุนนี้บริษัทฯจะทำการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะฯตามจำนวนที่คณะฯได้พิจารณาเห็นชอบโดยรวมไม่เกิน 10 ไล่เซนส์โดย การสนับสนนุนี้เป็นการสนับสนุนแบบให้เปล่าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 
     
   
     
 
ในหลักสูตรการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นไป การศึกษาจะเพิ่มเวลาเป็น 6 ปี (Pharm.D) ซึ่งจะเน้นหนักด้านการศึกษาจริงกับผู้ป่วย (Round Ward) และการให้คำปรึกษา (Counseling) การเรียนรู้และการทำงานจะใกล้ชิดกับคนไข้มากขึ้นและมีการทำงานที่ใกล้ชิดกับแพทย์และพยาบาลมากขึ้น ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือ ระบบการให้คำปรึกษาคนไข้ และการจัดยา (Dispensing) ทั้งหมดที่กล่าว ทางทีมงานเวิลด์เมดิก ได้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อรองรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับวิชาชีพเภสัชฯ เป็นอย่างดี
 
     
 
ทีมงานเวิลด์เมดิกพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ขึ้น จากการเก็บข้อมูลตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ ส่วนหนึ่งเภสัชกรต้องการทำงานประจำในโรงพยาบาลและมีร้านยาไปด้วย ในส่วนของโรงพยาบาลนั้น ส่วนมากปัญหาสำคัญคือ เครื่องเรื่องระบบการจ่ายยา และคลังยา ที่มีซอฟต์แวร์ให้ใช้น้อยมาก หรือมีก็เซ็ตอัพลำบาก ไม่มีผู้เชี่ยวชาญ หรือก็มีราคาแพงมาก ถึงแม้แผนกห้องจ่ายยา มีความต้องการใช้ แต่ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้มีห้องยาโรงพยาบาลส่วนมากที่ยังไม่มีระบบการจ่ายยา ซึ่งหากมีความง่ายในการติดตั้ง ง่ายในการใช้งาน และมีระบบบริหารคลังยาแบบง่ายๆ ก็น่าจะดีมาก จึงได้เกิดแนวความคิดว่า น่าจะมีซอฟต์แวร์ที่คอยช่วยเหลือการการจ่ายยา จัดยา แบบง่ายๆ ใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็วมาใช้ในโรงพยาบาล โดยที่ไม่ต้องรองบประมาณซื้อระบบบริหารโรงพยาบาลและหาผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์มาติดตั้งหรือดูแลให้ยุ่งยากอีกต่อไป หรือ โรงพยาบาลสามารถเริ่มใช้ซอฟต์แวร์นี้ได้ทันที โดยนำเข้ากับระบบของโรงพยาบาลได้โดย รับใบสั่งยาจากแพทย์และคีย์จ่ายยาผ่านซอฟต์แวร์นี้พร้อมกับพิมพ์ฉลากยา ใบเสร็จรับเงินส่งกลับให้คนไข้ได้ทันที ซึ่งจะมีการตัดสต๊อกแบบเรียลไทม์ และมีรายงานสรุปให้ทั้งหมด ทีมงานจึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์นี้ขึ้น โดยให้มีข้อเด่นต่างๆ ตามข้อมูลที่ได้รับ
 
     
 
   
     
     
 
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
         
                 
 
 

 

 
หน้าหลัก | วัตถุประสงค์ | กิจกรรม | ติดต่อสอบถาม

© Copyrights WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998 - 2015